HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT

A társaság a honlapján regisztráló felhasználók – erre irányuló szándékuk jelen szabályzat megismerését követő egyértelmű, aktív cselekedeten alapuló jelzését követően – részére meghatározott időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit a társaság által szervezett fontosabb rendezvényekről, valamint meghirdetett akciókról. Tilos a hírlevél fentiektől eltérő, vagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználása, valamint annak ellenérték fejében történő továbbértékesítése.

A honlapon történő regisztráció során személyes adatok kezelésére is sor kerül az alábbiak szerint:

Az adatkezelő megnevezése:

Förhécz „I” Ingatlanfejlesztő Kft.
8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5.
képviselő: Zsiga Edward cégvezető
e-mail: info@fehervar-arpadfurdo.hu, telefon: 06-22-814-400

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

 1. Kozma Gergely e.v. 52286010

e-mail: www.adatorom.hu

A kezelt személyes adatok köre: az ön által megadott név és e-mail cím.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja: a regisztráció során megadott adatok kizárólag kereskedelmi kampány keretein belül, illetve a társaság által szervezett rendezvényről, vagy meghirdetett akcióról való tájékoztatás érdekében történik.

Hozzáférésre jogosultak: a regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a társaság kijelölt, értékesítéssel foglalkozó alkalmazottai, kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

Adatkezelés időtartama: a felhasználó által megadott adatokat a társaság a hozzájárulás visszavonásáig tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amelyet a társaság valamennyi hírlevél végén megjelenített linkre kattintva is biztosít, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

A személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem használható.

Ön díjmentesen jogosult:

 • kérni az adatokhoz való hozzáférést, amelyet a kérelme beérkezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, illetve döntésünkről a megadott elérhetőségre értesítést küldünk. A rendelkezésre bocsátott másolatot követően igényelt további másolatokért önköltség alapú díjat számítunk fel.
 • kérni az önről tárolt adatok helyesbítését, amelyet kérelme beérkezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, illetve döntésünkről a megadott elérhetőségre értesítést küldünk.
 • kérni az önről tárolt adatok törlését: kivéve, ha arra szükség van jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, vagy jogi igény érvényesítéséhez, védelméhez. Egyéb esetben a kérelmet, beérkezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, és erről a megadott elérhetőségre értesítést küldünk.
 • kérni az adat kezelésének korlátozását, amennyiben ön vitatja az adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és ön ellenzi az adatok törlését, vagy az adatkezelőnek nincsen már szüksége az adatra az eredeti célból, de ön igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez, vagy az érintett saját helyzetéhez kapcsolódó okból tiltakozott az adatkezelés ellen. A jog, illetve jogos érdek igazolása esetén az „adatkezelés időtartama” résznél megadott időben kérheti, hogy a társaság ne törölje adatait. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk. Egyéb esetben a kérelmet, beérkezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, és erről a megadott elérhetőségre értesítést küldünk.
 • kérni, hogy a rögzített adatot széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja (.xml, .csv) továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat közvetlenül más, az ön által megjelölt adatkezelő részére továbbítsuk a tárolás időtartamán belül,
 • saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozni az adatkezelés ellen. Tiltakozhat az adatszerzés ellen, ha közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük személyes adatait, erre azonban a társaságnak nincs szándéka.
 • Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Az Ön erre vonatkozó kérelmét megvizsgáljuk, és a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt írásban megválaszoljuk. Kérjük, fenti igényeiről a fenti elérhetőségeken értesítsen bennünket. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a részünkre eljuttatnia a panaszt.

Abban az esetben, amennyiben kérelmének nem adunk helyt, lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni az alábbi elérhetőségeken:

postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszám: (+36) 1 391 1400
honlap címe: http://www.naih.hu

peres eljárást kezdeményezni. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Automatikus döntéshozatal, profilalkotás: a rögzített személyes adatok kapcsán automatikus döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az adatkezelés magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az incidens jellegéről, az adatvédelmi tisztviselő nevéről, elérhetőségéről, az incidensből eredő következményekről, és ismertetjük az orvoslásra tett, vagy tervezett intézkedéseket.

Hozzáférés: A társaság szervezetén belül az adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek feladatkörébe tartozik a képfelvételek ellenőrzése, rögzítése, amely jelenti a portást, informatikust, adatvédelmi tisztviselőt.

Adatbiztonsági intézkedések: Adatainak megőrzése, kezelése, tárolása és feldolgozása a hatályos adatbiztonsági követelmények betartásával történik.

Adatainak megfelelő védelme, az illetéktelen hozzáférés és a helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az adatkezelő rendelkezik a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és belső szabályozással. Az Ön adatainak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

 • titkosított csatornán való kommunikációval;
 • az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (pl. csak azon alkalmazottak férhetnek hozzá, akik feladatkörének ellátásához ez szükséges).

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a helyesbítésről, törlésről, illetve az adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közöltük, amennyiben az nem igényel aránytalan erőfeszítést.

A felhasználó a regisztrációval elfogadja a jelen hírlevél szabályzatot. Amennyiben a társaság jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, a felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A társaság weboldalai, az azokon található valamennyi kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a társaság kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a társaság jogi eljárásokat kezdeményez.

 

 • Partnerek

  • fehervar
  • feldobox
  • knh
  • HungaryCard
  • mkb
  • otp
  • sporolj
  • sporolj